២០១១

  • បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឃ្លាំងរបស់យើងនៅ Tiong Nam ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ និងការគ្រប់គ្រងការរក្សាទុកទំនិញ ។
  • បានប្ដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលទៅកាន់ Menara Bata អគារពាណិជ្ជកម្ម PJ Trade Centre។
Read more...

២០១០

  • បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Lee’s Foodservice Ltd ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
Read more...

២០០៤

  • បានបង្កើតបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសាខា Goodfood Ltd។
Read more...

១៩៦២

  • ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថា “Lee’s Frozen Food Sdn Bhd
  • បានចាប់ផ្ដើមដំបូងជាហាងលក់រាយលំដាប់ទីមួយនៅ Kampung Attap។
Read more...