អាហារបំពង

ក្រុមហ៊ុន J.R. Simplot Company បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាសហគ្រិនប្រកបដោយភាពរឹងមាំតាំងពីឆ្នាំ1929 និងមានការរីកចម្រើនពីមនុស្សតែម្នាក់ទៅជាអាណាចក្រអាហារ និងកសិពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេស។
នៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូង ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដំឡូងបារាំងសម្រាប់លក់នៅលើទីផ្សារដំបូង និងកំពុងបន្ដដំណើរការរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ដើម្បីផ្ដល់នូវប្រភេទអាហារបំពងដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ឈានមុខគេនៅលើទីផ្សារ។


អាហារបំពង ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់អាហារបំពង ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

HALAL FRIES ORIGIN

UNITED STATES OF AMERICA

BELGIUM

GERMANY

HOLLAND

UNITED STATES OF AMERICA

BELGIUM

GERMANY

HOLLAND

BRAND LIST

TYPES OF FRIES

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks

XLF Steak Fries

Tri Taters

Tater Gems

Skin On Straight Cut

Savory Wedges

Savory Loops

Savory Lattice

Potato Boats

Natural Crisp Crinkle Cut Wedges

Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring

Onion Rings

Hashbrown Rectangle

Conquest Sidewinder

Blue Ribbon 3/8 Straight Cut

Buffalos Sticks


Fries

ProductSize
Seasoned Crisp Savory Wedges 4780106 x 2.27KG
Hashbrown 101 Patty (Rectangle) 34041612 x 20PCS
Tri Taters (Hashbrown Triangle) 2802246 x 2.27KG
Savory Lattice Cut 4790246 x 2.04KG
XLF Steak Fries 2594976 x 2.27KG
Skincredible 5/16 Skin On Straight Cut 2391166 x 2.27KG
Savory Loops 4701446 x 2.27KG
Tater Gems 0041896 x 2.27KG
JR Buffalos Sticks 0041726 x 2.04KG
Potato Boats 200PCS 231264200PCS
Natural Crisp 10-Cut Crinkle Cut Wedge 0206466 x 2.27KG
Conquest Sidewinder 6/4lbs 0321686 x 1.81KG
Blue Ribbon 3/8 Straight Cut  0119656 x 2.27KG
Hashbrown 101 Patty 12/10ct [ Rectangle ] 34330112 x 10PCS
Blue Ribbon PXLF Export Fries 1/4 “Shoestring 4652016 x 2.72KG
Battered Formed Onion Rings 80608 x 908G
ProductSize
Nowaco Shoestring – Grade A4 x 2.5KG
Nowaco Crinkle Cut – Grade A4 x 2.5KG
Nowaco Straight Cut – Grade A4 x 2.5KG
ProductSize
Chefs Quality Crinkle Cut 2.5 KG4 x 2.5KG
Chefs Quality Shoestring 1KG10 x 1KG
Chefs Quality Crinkle Cut 1 KG10 x 1KG
ProductSize
Ecofrost Onion Ring10 x 1KG
ProductSize
Pommes Frites Crinkle Cut 1kg10 x 1KG
Pommes Frites Shoestring 1kg10 x 1KG
ProductSize
Spicy Wedges 1KG10 x 1KG
Triangle Hashbrown4 x 2.5KG