អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ

ក្រុមហ៊ុន Lee’s ផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយអាហារសមុទ្រក្លាស្សេគុណភាពខ្ពស់ នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។ អាហារគ្រប់មុខមានប្រភពច្បាស់លាស់ និងរៀបចំដោយអ្នកជំនាញដើម្បីធានាគុណភាពខ្ពស់ជាងគេនៅលើទីផ្សារ។


អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់អាហារសមុទ្រក្លាស្សេ ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

FROZEN HALAL
SEAFOOD ORIGIN

CHILE

VIETNAM

MALAYSIA

ProductPacking SizeCountry of OriginHalal Certification
ត្រីដូរី (ហ្វីលេ)300gm upវៀតណាម
ត្រីកាម៉ុង8-10pcsវៀតណាម
ត្រីកាម៉ុង10-12pcsវៀតណាម