ផលិតផលអ៊ីតាលី

យើងបានសម្រិតសម្រាំងផលិតផលអាហារមួយចំនួនដែលបានផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងរសជាតិ ក្លិន និងពណ៌ មានប្រភពចេញពីតំបន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ផ្ទាល់តែម្ដង។
តាមរយៈការខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកវិស័យអាហាររបស់យើងឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ យើងបានបន្តរស្វែងរកផលិតផលអ៊ីតាលីថ្មីៗដែលមានទាំងរសជាតិ និង គុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

BRAND LIST

មីអ៊ីតាលី

ProductSize
Italy Santa Lucia Spaghetti No. 2524PKT x 500G
Italy Santa Lucia Linguine No. 824PKT x 500G
Italy Santa Lucia Penne Ziti Rigate No. 7024PKT x 500G
Italy Santa Lucia Macaroni No. 19724PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni No. 6324PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni Tricolore No. 36312PKT x 500G
Italy Santa Lucia Fettucine Nidi / Tagliatelle Nido No. 13124PKT x 500G
Italy Santa Lucia Farfalle No. 7824PKT x 500G

Bean - Can

ProductSize
Borlotti Beans24tin X 400g
Baked Beans (S)24tin X 400g
Red Kidney Beans (S)24tin X 400g
Lentil24tin X 400g
Chick Peas (Garbanzo)24tin X 400g

Tomato

ProductSize
Tomato Paste6tin X 2.20kg
Tomato Paste (S)24tin X 400g
Whole Peeled Tomatoes6tin X 2.55kg
Whole Peeled Tomatoes (S)24tin X 400g

Vinegar

ProductSize
Capers In Vinegar8 x 700gm
Black Olives Pitted15 x 300gm
Green Olives Pitted15 x 300gm
Whole Green Olives15 x 300gm
Green Olives Sliced2 x 3kg

ប្រេងអូលីវ

ProductSize
Pomace Olive Oil12btl x 250ml
Pomace Olive Oil12btl x 1 ltr
Pomace Olive Oil4tin x 5 ltr
Extra Virgin Olive Oil12btl x 250ml
Extra Virgin Olive Oil 12btl x 1 ltr
Extra Virgin Olive Oil4tin x 5 ltr