ផលិតផលអ៊ីតាលី

យើងបានសម្រិតសម្រាំងផលិតផលអាហារមួយចំនួនដែលបានផលិតនៅប្រទេសអ៊ីតាលី និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងរសជាតិ ក្លិន និងពណ៌ មានប្រភពចេញពីតំបន់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី ផ្ទាល់តែម្ដង។
តាមរយៈការខិតខំព្យាយាមអភិវឌ្ឍន៏ផ្នែកវិស័យអាហាររបស់យើងឱ្យមានលក្ខណៈកាន់តែទូលំទូលាយ យើងបានបន្តរស្វែងរកផលិតផលអ៊ីតាលីថ្មីៗដែលមានទាំងរសជាតិ និង គុណភាពខ្ពស់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនាំចូល និងផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលអ៊ីតាលី ហាឡាល់ ដែលមានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ។

BRAND LIST

Pasta

ProductSize
Italy Garofalo Signature Spaghetti No. 0924PKT x 500G
Garofalo Signature Lasagna No. 30012PKT x 500G
ProductSize
Italy Santa Lucia Spaghetti No. 2524PKT x 500G
Italy Santa Lucia Linguine No. 824PKT x 500G
Italy Santa Lucia Penne Ziti Rigate No. 7024PKT x 500G
Italy Santa Lucia Macaroni No. 19724PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni No. 6324PKT x 500G
Italy Santa Lucia Tortiglioni Tricolore No. 36312PKT x 500G
Italy Santa Lucia Fettucine Nidi / Tagliatelle Nido No. 13124PKT x 500G
Italy Santa Lucia Farfalle No. 7824PKT x 500G

Tomato

ProductSize
GUD Chopped Tomatoes (2.55kg)6 x 2.55KG
GUD Chopped Tomatoes (400g)24 x 400G
GUD Whole Peeled Tomatoes (2.55kg)6 x 2.55KG
GUD Whole Peeled Tomatoes (400g)24 x 400G
ProductSize
Italdoro Diced Tomatoes 2.55KG (Chopped Tomato)6 x 2.55KG
Italdoro  Tomatoes Pelados 2.55KG (Whole Peeled)6 x 2.55KG
Italdoro Tomato Paste 28/30 ( 2.20KG )6 x 2.20KG
ProductSize
Italy Tomato Paste (400g)24 x 400G
ProductSize
Italy Tomato Puree (2.55kg)6 x 2.55KG
ProductSize
Italy Tomato Puree Tetra Pack (500g)12 x 500G

Vinegar

ProductSize
Italy Prezioso Balsamic Vinegar (500ml)12 x 500ML

Olive Oil

ProductSize
Italy Pomace Olive Oil12 x 1L
Italy Pomace Olive Oil (5L)2 x 5L
Italy Extra Virgin Olive Oil12 x 1L
Italy Extra Virgin Olive Oil (5L)2 x 5L
ProductSize
Oleada Pomace Olive Oil12 x 1L
Oleada Pomace Olive Oil(5L)4 x 5L
Oleada Extra Virgin Oil12 x 1L
Oleada Extra Virgin Oil(5L)4 x 5L