• ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានឈ្មោះថា “Lee’s Frozen Food Sdn Bhd
  • បានចាប់ផ្ដើមដំបូងជាហាងលក់រាយលំដាប់ទីមួយនៅ Kampung Attap។