• បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ Lee’s Foodservice Ltd ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។