• បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឃ្លាំងរបស់យើងនៅ Tiong Nam ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការផ្គត់ផ្គង់ និងការគ្រប់គ្រងការរក្សាទុកទំនិញ ។
  • បានប្ដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលទៅកាន់ Menara Bata អគារពាណិជ្ជកម្ម PJ Trade Centre។