• បានបង្កើតបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈក្រុមហ៊ុនសាខា Goodfood Ltd។